Skip to content

1.10. Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä

”Pelkät sanat eivät riitä, tarvitaan myös tekoja!” Miina Sillanpää

Miina Sillanpää oli oman aikansa vahva kansalaisvaikuttaja. Hän tarttui rohkeasti toimiin havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi. Sillanpää oli ahkera puhuja ja kirjoittaja, aktiivinen yhdistysihminen yli 50 yhdistyksessä, poliitikko ja toimittaja. Hän puolusti muun muassa lastensuojelun ja naisten tasa-arvon merkitystä, painotti koulutuksen tärkeyttä, pyrki parantamaan perheiden ja vanhusten asemaa. Miina Sillanpää toimi kansanedustajana yhteensä 38 vuotta ja hänet valittiin enimmäisenä naisena Suomessa ministeriksi.

Miina Sillanpään elämätyö ja hänen uupumaton työnsä yhteiskunnallisena vaikuttajana sopivat erityisen hyvin kansalaisvaikuttamisen symboliksi. Kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien takaaminen ovat keskeinen osa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Myös lasten ja nuorten osallisuudesta on pidettävä erityistä huolta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) 12. artikla takaa lapsille oikeuden osallisuuteen: lapsilla on oikeus tulla kuulluksi ja heidän näkemyksensä on otettava vakavasti. Lapsilla on oikeus osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon.

Erilaisia demokratiaan, osallistumis- ja vaikuttamiskeinoihin liityviä tietoja ja taitoja voidaan opetella päiväkodeissa ja oppilaitoksissa monilla eri tasoilla:

  • Arjen valinnat: mm. kuluttamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvät päätökset
  • Julkiseen keskusteluun osallistuminen: mm. mielipidekirjoitukset, puheet, väittelyt, seinäjulisteet, blogit, mielenilmauksiin osallistuminen
  • Ryhmässä toimiminen: mm. oppilaskuntatoiminta, järjestötyö, asukasyhdistystoiminta, tempaukset, vapaaehtoistyöprojektit
  • Päätöksentekoon osallistuminen: mm. äänestäminen, mielipiteen ilmaisu julkisesti

Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä tärkeämpää on, että näiden taitojen harjoittelu aloitetaan lapsen lähiympäristöstä ja -suhteista. Nuorten ja aikuisten kanssa on olennaista ulottaa vaikuttamismahdollisuuksien pohdinta myös ajankohtaisiin globaaleihin kysymyksiin.

Maailmankoulun pedagoginen vinkki

Osallisuus on hyvin olennainen ihmisoikeuksien periaate. Mielekkään osallisuuden tärkein edellytys on se että aikuisen kunnioittavat lapsen kykyä osallistua päätöksiin ja tunnustavat heidät kumppaneikseen. On tärkeää pyrkiä aitoihin osallisuuden muotoihin, joissa lapset ja nuoret tulevat kuulluksi ja joissa toimitaan aktiivisesti esille nousseiden tavoitteiden edistämiseksi. Onnistunut osallisuus ei ole vain yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka edistää osallisuuden kulttuurin rakentumista.

Lähde ja lisätietoa osallisuudesta: Compasito, lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja

Pientenkin lasten kanssa voidaan harjoitella mielipiteen ilmaisua ja äänestämistä! Peukkuäänestys, kuvakorteista valitseminen tai vaikkapa lasten kokoukseen osallistuminen ovat tärkeitä mahdollisuuksia osallisuuteen. Kannusta ja rohkaise lapsia ja nuoria tuomaan tärkeät asiansa esille ja pohtikaa yhdessä vaikuttamisen keinoja. Rohkaise ja ole tukena erityisesti niiden kohdalla, joiden voi olla vaikea uskaltaa kertoa näkemyksiään tai jotka tarvitsevat erityistä tukea kommunikaatiotaitojen tai sosiaalisten taitojen harjoittelussa. Erilaisiin vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla on myös riski jäädä sivuun tai haasteita saada äänensä kuuluviin ryhmässä.

Menetelmiä ja keinoja vahvistaa osallisuutta on monia! Kokeile vaikkapa:

Tutustukaa myös alueellanne toimiviin eri järjestöihin. Kutsukaa päiväkotiinne tai luokkaanne järjestöstä vierailija kertomaan millaisen vapaaehtoistyön, kampanjoinnin tai tapahtumien kautta hän vaikuttaa ja miten lapset tai nuoret voivat järjestössä toimia.

Rauhankasvatusinstituutti
Toinen Linja 17, 3 krs.
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

KASVATA ROHKEASTI AKTIIVISIA MAAILMANKANSALAISIA!

Font Resize